Termékek

Facebook twitter
STARFOL Plusz Kft.
Várkerület u. 26. Sárvár, 9600
Üzlet +36 95 520-322
Fax +36 95 520-323
Email:

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban:ÁSZF) a STARFOL Plusz Csomagolástechnikai és Kereskedelmi Kft (székhelye: 9600 Sárvár,Várkerület 26; cégjegyzékszám:18-09-102132; adószáma: 13506032-2-18; pénzforgalmi száma: 10700127-42736105-51100005; elérhetõségek: );képviseli: Hindiné Ódor Mónika ügyvezetõ igazgató önállóan; a továbbiakban: Szállító) és a STARFOL Plusz Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevõ Ügyfél (a továbbiakban: Vevõ) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szállító és Vevõ a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerzõdés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.starfolplusz.hu weboldalon található elektronikus piactéren (a továbbiakban:STARFOL Plusz Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerzõdésben meghatározott Felek között jön létre.

A STARFOL Plusz Webáruházban történõ vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

1.2. A STARFOL Plusz Webáruházban történõ vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A STARFOL Plusz Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplõ termékek felhasználásával ill. viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát és a Szállító vevõ részére elküldi a felhasználásra jogosító adatokat vevõ email címére., továbbá magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerzõdés a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, azon megrendelés alapján,melyet Vevõ a STARFOL Plusz webáruház Kosár tartalmának elküldése ikonra kattintva elküld Szállítóhoz. A Szállító minden esetben a megrendelést írásban visszaigazolja Vevõ részére. Szállító, mind a megrendelést, mind pedig a megrendelés visszaigazolást iktatja, és azt a hatályos jogszabályi elõírások által elõírt idõtartamig õrzi.

A megrendelés visszaigazolás minden esetben tartalmazza a következõket:

-A vevõ és a szállító adatai
-Megrendelt termék megnevezése
-Megrendelt termék mennyisége:
-Megrendelt termék egységára
-Megrendelt termékek végösszege
-Várható szállítási idõpont
-Várható szállítási költség, amennyiben van ilyen
-Fizetési és szállítási kondíciók egyéb...

1.5. Ügyfélszolgálat: STARFOL Plusz Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 9600 Sárvár, Várkerület u.26.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfõtõl péntekig: 8-16.00)
Telefon: +36 95 520 323
Telefax: +36 95 520 322
Internet cím: www.starfolplusz.hu
E-mail:

2. Regisztráció

2.1. A Fõoldalon található Kapcsolat menüpont alatt,vagy a Belépés-Regisztráció felületen, az ott található regisztrációs ûrlap kitöltésével és elküldésével kerülhet sor a regisztrációra. Az ûrlapok feldolgozása után email-ben elküldött azonosító és jelszó használatával válik jogosulttá Vevõ a STARFOL Plusz webáruház használatára.

2.2. A Szállítót a Vevõ által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. A Szállítót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha a Vevõ a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szállítónak felróható okból hozzáférhetõvé válik.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzõit a termékleírások tartalmazzák. Ha a vásárlás elõtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amely a környezetvédelmi termékdíjat és az általános forgalmi adót sem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Szállítási szerzõdéses partnereink a szerzõdésnek megfelelõ kondíciókkal tudnak vásárolni a STARFOL Plusz webáruházból. A termékek mellett a csökkentett nettó ár jelenik meg .

3.3. A Szállító a megrendelt termékeket a megrendelés visszaigazolásban jelzett határidõig a Vevõ által megadott szállítási címre szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével.

3.4. A STARFOL Plusz Webáruházból megrendelhetõ termékek árainak változtatási jogát a Szállító fenntartja azzal, hogy a módosítás a STARFOL Plusz Webáruházban történõ megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szállítótó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a STARFOL Plusz Webáruház felületére,pl. rendszerhiba miatt 0-s ár stb…, akkor a Szállítótó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történõ szállítást, amelynek ismeretében a Vevõ elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szállítótó csak regisztrált Vevõtõl és csak akkor fogadja el, ha a Vevõ a megrendeléshez szükséges valamennyi mezõt maradéktalanul kitölti. Ha a Vevõ valamely mezõt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót a Vevõ által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. Abban az esetben, ha a megrendelés írásbeli visszaigazolását követõ 2 munkanapon belül nem érkezik észrevétel, vagy kifogás írásban Szállító részére Vevõtõl, úgy a megrendelést elfogadottnak tekintjük. Amennyiben a rendelés visszaigazoláson megadott kiszállítási idõpont kevesebb, mint 2 munkanap, úgy a kifogást, vagy észrevételt 24h-val a kiszállítást megelõzõen jelezni kell Vevõnek.

3.6. A Vevõ a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerzõdési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el.

3.7. Szállító a Vevõ megrendelésének megérkezését követõen köteles a Vevõ részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni az ún. megrendelés visszaigazolás nyomtatványon. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétõl számított 2 munkanapon belül részére nem érkezik meg, akkor a Szállító ajánlati kötöttsége, illetve a Vevõ vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszûnik.

3.8. A megrendelés visszaigazolást tartalmazó e-mailben, a szállítási határidõ sorban visszaigazolt idõpontok tájékoztató jellegûek, esetenként attól eltérõ beérkezési idõpont is lehetséges . Ilyen esetben Szállító minden esetben Szállító megrendelés visszaigazolás módosítást küld Vevõ részére az eredeti megrendelés visszaigazoláson szereplõ határidõt megelõzõen, de legkésõbb a határidõ elõtti munkanapon.Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése, szállítás közben bekövetkezõ közlekedési baleset esetén a Szállító mentesül a szállítási kötelezettség és a szerzõdés szerinti szállítási határidõ betartása alól. Ilyen esetben Szállító minden lehetséges eszközzel arra törekszik, hogy a szállítást a lehetõ legrövidebb idõn belül teljesíthesse.

4. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek

4.1.Szállítási szerzõdéssel nem rendelkezõ vevõk részére az alábbi feltételek szerint történik a kiszállítás: Ingyenes kiszállítást vállalunk , amennyiben az egyszeri megrendelés értéke meghaladja: Budapesten és Pest megye területén : a nettó 100.000 Ft –ot, Magyarország egyéb területein a nettó 150.000 Ft-ot. Amennyiben a megrendelés értéke nem haladja meg az ingyenes kiszállítás értékét, úgy a szállítási díj mértékét minden esetben jelezzük a megrendelés visszaigazoláson. Ilyen esetben kérjük, hogy a vevõ a megrendelés visszaigazolást elfogadó aláírással ill. cégbélyegzõvel ellátva Szállító részére fax-on , vagy email-ben jutassa vissza. Amennyiben a megrendelés visszaigazolás 2 munkanapon belül nem érkezik vissza Szállítóhoz, úgy a megrendelést elfogadottnak tekintjük. A Szállító a szállítási sávhatárok változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a STARFOL Plusz webáruházban való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja . Vevõ élhet azzal a lehetõséggel, hogy a STARFOL Plusz webáruházból megrendelt termékeket saját fuvareszközével szállítja el Szállító telephelyeirõl értékhatár nélkül., elõre egyeztetett idõpontban és a megrendelés visszaigazolásban jelzett fizetési feltételekkel. A megrendelt termékek Szállító fióktelepein / 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 8. ; 9756 Ikervár, gróf Batthyányi Lajos utca 91., /munkanapokon 8-16 óráig biztosítjuk a megrendelés visszaigazoláson jelzett fizetési kondíciókkal és az átvétel helyének megnevezésével. Amennyiben a megrendelt árut Szállító szállítja ki Vevõ részére, az esetben a kárveszélyviselés Szállító telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az termék átadásával száll át Vevõre. Az termék rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben a terméket Vevõ szállítja, az esetben a kárveszély a terméknek a Vevõ fuvareszközére történõ felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szállító végzi. Abban az esetben, ha Vevõ, vagy annak megbízottja rakja fel a terméket a fuvareszközre, akkor a kárveszély a termék a Vevõnek történõ átadásával száll át, Szállító telephelyén.

4.2. Szállító a megrendelt termékeket a megrendelés visszaigazoláson jelzett napon, általában reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott idõpontra (órára) történõ kiszállítást a Szállítónak nem áll módjában vállalni. A kiszállításra vonatkozó 8-17h-ig megjelölt idõpont csak tájékoztató jellegû, attól való eltérés miatt Szállítót felelõsség nem terheli. A Vevõ köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szállító ügyfélszolgálatával leegyeztetett idõben. Amennyiben Vevõ az általa megrendelt termékeket nem veszi át a szállítás idõpontjában, az esetben Szállító jogosult a megrendelt terméket harmadik személy számára értékesíteni, Vevõ pedig köteles a megrendelt termék ellenértékét alapul véve 50% meghiúsulási kötbért fizetni Szállítónak. Abban az esetben, ha a megrendelt terméket harmadik személy részére, a termék speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Vevõ köteles a termék ellenértékét, valamint a termék visszaszállításának és/vagy megfelelõ megsemmisítésének költségét is megfizetni Szállító részére.

4.3. A STARFOL Plusz Webáruházban megrendelt szolgáltatásokat és termékeket a Szállító a Vevõnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplõ helyszínen teljesíti.

4.4. Új Vevõk esetében a Szállító kezdetben a szállítással egyidejû készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Vevõ kérésére, a Szállító egyedi döntése alapján lehetõség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Ezen megállapodást a felek minden esetben írásban rögzítik. Amennyiben egy Vevõnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szállító. Abban az esetben, ha Vevõ ellen csõd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szállító jogosult a további szállításokat csak készpénz fizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Vevõ jelen szerzõdés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szállító késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel  érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

4.5. A Vevõ termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás idõpontjában a terméket tételesen ellenõrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követõen mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szállítónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Vevõ bármi sérülést,szemmel látható hibát, mennyiségi eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Vevõ kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzõkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót, amennyiben Szállító saját fuvareszközével szállította a terméket, úgy a Szállítót terheli a felelõsség.
A vagy szemmel látható minõséghibás, vagy sérült terméket Vevõ nem köteles átvenni.

4.6. A STARFOL Plusz Kft. kijelenti, hogy indokolt esetben számlakorrekció(k) elvégzése érdekében fenntartja a jogot azok utólagos végrehajtására. A számlakorrekció elõfordulhat ún. jóváírás vagy utólagos terhelés formájában.

5. Szavatosság, minõségi kifogás rendje

5.1. Szállító a szerzõdésszerû teljesítésért szavatosságot vállal. Vállalja, hog az általa kiszolgált termék minõsége , jelölése megfelel a magyar egészségügyi és minõségi elõírásokat tartalmazó elõírásoknak A szállító által történt hibás teljesítés esetén a Vevõ az alábbi szavatossági igényeket érvényesítheti
-a minõségi kifogás alá esõ termék cseréje
-árcsökkentés
-szerzõdéstõl történõ elállás

5.2 Aminõségi kifogást a Vevõ , a minõségi kifogás észlelését követõ legrövidebb idõn belül köteles Szállítónak írásban bejelenteni a termékazonosító címke adatainak magadásával, különös tekintettel a címkén található azonosító számokra. Ennek hiányában Vevõ a minõségi kifogást nem tudja érvényesíteni, ezért Szállító felhívja a figyelmet a termékkísérõ címkék azonosítható megõrzésére.

5.3 Szavatossági igényt a termék átvételétõl számított 3 hónapon belül lehet bejelenteni. A termék nem rendeltetésszerû raktározásából, használatából, feldolgozásából eredõ károkért a Szállító felelõsséget nem vállal. Szállító Vevõ kérésére minõségi tanúsítványt, termékspecifikációt állít ki.

6. Egyebek

6.1. A STARFOL Plusz Webáruház Microsoft Windows alapokon mûködõ információs rendszer, biztonsági foka megfelelõ, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegyen óvintézkedéseket: használjon vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A STARFOL Plust Webáruházban történõ vásárlás feltételezi a Vevõ részérõl az Internet technikai és mûszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetõségek elfogadását.

6.2. A Szállító nem felelõs semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevõt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szállító a Vevõk által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerzõdés teljesítése és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF Elfogadásával együtt a nem természetes személy Vevõ kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szállító, részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szállító a Vevõk adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerzõdés teljesítésekor a harmadik fél a Szállító alvállalkozójaként/közremûködõjeként jár el. A Szállító a Vevõk adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4. A Szállító bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a STARFOL Plusz Webáruházban való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

6.5. A szerzõdõ Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerzõdõ Felek értékhatártól függõen a Sárvári városi Bíróság, illetve a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

6.6. A Szállító áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Vevõ Szállító vagy Szállító megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szállító számláján szereplõ végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Vevõ az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Vevõ köteles Szállító tulajdonjogát bejelenteni és errõl Szállítót haladéktalanul értesíteni. Vevõ tudomásul veszi, hogy Szállító kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követõ idõpontban (vagy azt megelõzõen indokolt esetben, pl. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szállítónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Vevõ részére az általa leszállított és saját tulajdonát képezõ termékekre vonatkozóan. Vevõ köteles a Szállító jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos idõben kiadni a jóváíró számlán szereplõ tételeket Szállító részére. Vevõ kijelenti, hogy Szállító tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetõjogi felelõsséggel tartozik.

6.7. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történõ fordítás esetén a magyar nyelvû változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Sárvár, 2010. szeptember 30.

STARFOL Plusz Kft. - Kezdőoldal YAMA